Home page | About us | Ablum | Contact us | Member
 
งานวิจัย
Year published Project name Employment agencies
2011 โครงการเพิ่มศักยภาพชาวนาไทยเพื่อรองรับการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
2011 โครงการเพิ่มสมรรถนะในการบริหารจัดการและแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
2011 โครงการประเมินคุณธรรมการดำเนินงาน (Integrity Assessment) หน่วยงานภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
2010 โครงการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการรับบริการของราชบัณฑิตยสถานผ่านรายการวิทยุ รายการโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ราชบัณฑิตยสถาน
2010 โครงการเพิ่มศักยภาพชาวนาไทยเพื่อรองรับการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
2010 โครงการสำรวจผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของ บสท. ที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียของ บสท. ประจำปี 2553
2010 โครงการสำรวจสถานการณ์วิสาหกิจรายย่อยปี 2553 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
2010 โครงการประเมินศักยภาพและบทบาทของไทยในการเป็นประเทศผู้ให้ (NEW DONOR) กระทรวงต่างประเทศ
2010 โครงการการจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของข้าวไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2010 โครงการประเมินผลกระทบของโครงการพัฒนาดาวเทียม Remote Sensing ของประเทศไทย (ดาวเทียม THEOS : Thailand Earth Observation System) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
2010 โครงการประเมินผลการดำเนินงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2550 ถึง 2552 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2010 โครงการสำรวจทัศนะของภาคธุรกิจและภาครัฐที่มีต่อสถานการณ์การทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
2009 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ บสท. ประจำปี 2552 บริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
2009 วิเคราะห์แนวโน้มตลาดและราคาพืชเศรษฐกิจสำคัญภายใต้นโยบายประกันรายได้เกษตรกร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2009 10. โครงการการประเมินผลกระทบของโครงการศูนย์ความเป็นเลิศในการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานวิศวกรรมชีวการแพทย์ (ระยะที่ 1: ศูนย์ความเป็นเลิศระดับประเทศ) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
2009 โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาด้านสถิติการเงินวิเคราะห์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
2009 โครงการวิจัยพฤติกรรมและรูปแบบการดำเนินชีวิต (Lifestyle) และความต้องการบริการทางการเงินของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2009 โครงการประเมินสถานการณ์ด้านการทุจริตในประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
2008 โครงการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของผู้จัดการกองทุน สสส. ปี 2550 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
2008 โครงการสำรวจโครงสร้างต้นทุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  
Center for Economic and Business Forecasting
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126/1 Vibhavadi Rangsit Road, Din Daeng, Bangkok 10400
Telephone: 0-2697-6341
Fax: 0-2697-6342
E-mail: [email protected]
Home page  About us  Press and Activity   Research  Analysis of situation
Economic Report  Index  Chamber Business Poll  AEC  Statistics  Download  Album  Contact us
ท่านสามารถนำเนื้อหาไปใช๿แสดง ดัดแปล฿เผยแพร่ โดยต้องอ้างอิงที่ม฿/td>
ห้ามใช้เพื่อการค้า และต้องแนบสัญญาอนุญาตชนิดเดียวกันนี้ไปกับงานที่เผยแพร่ต่฿เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น
Copyright © 2013 The Center for Economic and Business Forecasting Powered by QPlusHost.com
European Cup Football Shirts cheap soccer jerseys cheap football shirts cheap football kits cheap football tops cheap ac milan football shirts cheap inter milan football shirts cheap brazil football shirts cheap manchester city football shirts cheap arsenal football shirts chelsea football shirts liverpool football shirts a.s. roma football shirts celtic football shirts national team football shirts cheap everton football shirts cheap serie a football shirts cheap los angeles galaxy football shirts cheap galatasaray football shirts cheap premier league football shirts cheap ligue 1 football shirts cheap la liga football shirts cheap paris saint germain football shirts cheap juventus football shirts cheap spain football shirts italy football shirts france football shirts germany football shirts japan football shirts colombia football shirts cheap usa football shirts cheap holland football shirts cheap portugal football shirts cheap argentina football shirts cheap mexico football shirts cheap football shirts cheap football kits cheap football tops cheap soccer jerseys cheap football shirts replica