Home page | About us | Ablum | Contact us | Member
 
งานวิจัย
Year published Project name Employment agencies
2008 โครงการการประเมินผลการดำเนินงานของ อพท. ช่วงเวลา 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2549 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
2008 โครงการประเมินประสิทธิผลประสิทธิภาพการบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกการตลาดสินค้าเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
2007 การวิเคราะห์และจัดทำตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจการเกษตร ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
2007 โครงการประเมินผลการจัดงานเมืองแห่งภูมิปัญญาไทย (OTOP City) ครั้งที่5 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
2007 โครงการศึกษาโครงการศึกษาผลกระทบข้อตกลงการเปิดเสรี (FTA) ในบทการลงทุนที่มีต่อภาคอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานของโลก สำนักพัฒนาและส่งเสริม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม
2007 โครงการ GLOBAL ECONOMIC INTELLGENCE (GEI) กระทรวงการต่างประเทศ
2006 การสำรวจความพึงพอใจของตัวแทนจำหน่ายเมล์ดพันธุ์ข้าวโพดที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริษัท ซินเจนทา ซีดส์ จำกัด บริษัท ซินเจนทา ซีดส์ จำกัด
2006 โครงการที่ปรึกษาเรื่องภาวะเศรษฐกิจและร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี
2006 โครงการสำรวจวิจัยประเมินผลโครงการสถาบันการเงินชุมชน (ธนาคารหมู่บ้าน) ธนาคารออมสิน
2006 โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ และการจัดการห่วงโซ่อุปทานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล
2006 โครงการประเมินผลการจัดงานเมืองแห่งภูมิปัญญาไทย (OTOP City) ครั้งที่4 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
2006 โครงการศึกษาความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างประเทศ สำนักงานส่งเสริมการลงทุน (BOI) กระทรวงพาณิชย์
2006 โครงการที่ปรึกษาโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูล กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
2006 โครงการจัดทำระบบงานตามโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรผ่านสื่อ อิเล็กโทรนิค สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
2005 โครงการสำรวจเจาะลึกหาความคาดหวังของกลุ่มเป้าหมายต่อการให้บริการของกรมการค้าภายใน กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
2005 โครงการประเมินผลการจัดงานเมืองแห่งภูมิปัญญาไทย (OTOP City) ครั้งที่3 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
2005 โครงการศึกษาและออกแบบจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
2005 โครงการ “การสำรวจความคิดเห็นต่อการให้บริการของธนาคารออมสิน” ธนาคารออมสิน
2005 โครงการ “สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสินค้าของบริษัท RICOH” บริษัท RICOH
2004 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การวิเคราะห์โดยประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลทางเศรษฐกิจ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  
Center for Economic and Business Forecasting
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126/1 Vibhavadi Rangsit Road, Din Daeng, Bangkok 10400
Telephone: 0-2697-6341
Fax: 0-2697-6342
E-mail: [email protected]
Home page  About us  Press and Activity   Research  Analysis of situation
Economic Report  Index  Chamber Business Poll  AEC  Statistics  Download  Album  Contact us
ท่านสามารถนำเนื้อหาไปใช๿แสดง ดัดแปล฿เผยแพร่ โดยต้องอ้างอิงที่ม฿/td>
ห้ามใช้เพื่อการค้า และต้องแนบสัญญาอนุญาตชนิดเดียวกันนี้ไปกับงานที่เผยแพร่ต่฿เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น
Copyright © 2013 The Center for Economic and Business Forecasting Powered by QPlusHost.com
European Cup Football Shirts cheap soccer jerseys cheap football shirts cheap football kits cheap football tops cheap ac milan football shirts cheap inter milan football shirts cheap brazil football shirts cheap manchester city football shirts cheap arsenal football shirts chelsea football shirts liverpool football shirts a.s. roma football shirts celtic football shirts national team football shirts cheap everton football shirts cheap serie a football shirts cheap los angeles galaxy football shirts cheap galatasaray football shirts cheap premier league football shirts cheap ligue 1 football shirts cheap la liga football shirts cheap paris saint germain football shirts cheap juventus football shirts cheap spain football shirts italy football shirts france football shirts germany football shirts japan football shirts colombia football shirts cheap usa football shirts cheap holland football shirts cheap portugal football shirts cheap argentina football shirts cheap mexico football shirts cheap football shirts cheap football kits cheap football tops cheap soccer jerseys cheap football shirts replica