Home page | About us | Ablum | Contact us | Member
 
งานวิจัย
Year published Project name Employment agencies
2008 โครงการการประเมินผลการดำเนินงานของ อพท. ช่วงเวลา 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2549 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
2008 โครงการประเมินประสิทธิผลประสิทธิภาพการบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกการตลาดสินค้าเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
2007 การวิเคราะห์และจัดทำตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจการเกษตร ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
2007 โครงการประเมินผลการจัดงานเมืองแห่งภูมิปัญญาไทย (OTOP City) ครั้งที่5 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
2007 โครงการศึกษาโครงการศึกษาผลกระทบข้อตกลงการเปิดเสรี (FTA) ในบทการลงทุนที่มีต่อภาคอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานของโลก สำนักพัฒนาและส่งเสริม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม
2007 โครงการ GLOBAL ECONOMIC INTELLGENCE (GEI) กระทรวงการต่างประเทศ
2006 การสำรวจความพึงพอใจของตัวแทนจำหน่ายเมล์ดพันธุ์ข้าวโพดที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริษัท ซินเจนทา ซีดส์ จำกัด บริษัท ซินเจนทา ซีดส์ จำกัด
2006 โครงการที่ปรึกษาเรื่องภาวะเศรษฐกิจและร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี
2006 โครงการสำรวจวิจัยประเมินผลโครงการสถาบันการเงินชุมชน (ธนาคารหมู่บ้าน) ธนาคารออมสิน
2006 โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ และการจัดการห่วงโซ่อุปทานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล
2006 โครงการประเมินผลการจัดงานเมืองแห่งภูมิปัญญาไทย (OTOP City) ครั้งที่4 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
2006 โครงการศึกษาความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างประเทศ สำนักงานส่งเสริมการลงทุน (BOI) กระทรวงพาณิชย์
2006 โครงการที่ปรึกษาโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูล กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
2006 โครงการจัดทำระบบงานตามโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรผ่านสื่อ อิเล็กโทรนิค สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
2005 โครงการสำรวจเจาะลึกหาความคาดหวังของกลุ่มเป้าหมายต่อการให้บริการของกรมการค้าภายใน กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
2005 โครงการประเมินผลการจัดงานเมืองแห่งภูมิปัญญาไทย (OTOP City) ครั้งที่3 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
2005 โครงการศึกษาและออกแบบจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
2005 โครงการ “การสำรวจความคิดเห็นต่อการให้บริการของธนาคารออมสิน” ธนาคารออมสิน
2005 โครงการ “สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสินค้าของบริษัท RICOH” บริษัท RICOH
2004 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การวิเคราะห์โดยประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลทางเศรษฐกิจ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  
Center for Economic and Business Forecasting
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126/1 Vibhavadi Rangsit Road, Din Daeng, Bangkok 10400
Telephone: 0-2697-6341
Fax: 0-2697-6342
E-mail: [email protected]
Home page  About us  Press and Activity   Research  Analysis of situation
Economic Report  Index  Chamber Business Poll  AEC  Statistics  Download  Album  Contact us
ท่านสามารถนำเนื้อหาไปใช๿แสดง ดัดแปล฿เผยแพร่ โดยต้องอ้างอิงที่ม฿/td>
ห้ามใช้เพื่อการค้า และต้องแนบสัญญาอนุญาตชนิดเดียวกันนี้ไปกับงานที่เผยแพร่ต่฿เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น
Copyright © 2013 The Center for Economic and Business Forecasting Powered by QPlusHost.com