xxxmobilsex.com freepornovideosite.com xxxsexshare.com xnxx xnxx xvideos sex video xvideos xnxx chudai indian sex video xxxx xhamster xvideos chudai indian sex video free xxx watch free porn video site xxx porn www xnxx com xxx porn shares xvideos xvideos xvideos sex download online xxx sex shares xnxx
  
หน้าแรก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | อัลบั้มภาพ | ติดต่อเรา | สมาชิก
 
งานวิจัย
ปีที่เผยแพร่ ชื่อโครงการ หน่วยงานที่จัดจ้าง
2564 โครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม จากการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
2563 โครงการสำรวจความนิยมของผู้ฟังรายการ “รู้รัก ภาษาไทย”, รายการ “เพลินภาษา 5 นาที” รายการ “อาเซียนศึกษา” และรายการ “เรียนรู้ สื่อสาร เพื่อนบ้านอาเซียน” ประจำปีงบประมาณ 2563 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2563 โครงการจ้างที่ปรึกษาการวิเคราะห์มูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การกีฬาแห่งประเทศไทย
2563 โครงการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการดำเนินโครงการของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
2563 โครงการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
2562 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาเพิ่มศักยภาพหมู่บ้านทำมาค้าขายแห่งเดิม (ภาคกลาง) ประจำปี 2562 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
2562 โครงการพัฒนาแบบจำลองเศรษฐกิจมหภาค (Macroeconomic Model) และเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อการพยากรณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2562 โครงการการวิเคราะห์มูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การกีฬาแห่งประเทศไทย
2561 โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาและจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม จากการดำเนินงานด้านกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ กีฬาเพื่อการอาชีพ การบริการทางการกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 การกีฬาแห่งประเทศไทย
2561 โครงการประเมินผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจจากการขึ้นภาษีป้ายโฆษณา สมาคมป้ายและโฆษณา
2561 โครงการประเมินผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและธุรกิจจากการปรับเปลี่ยนการใช้มาตรฐานบัญชี IFRS9 คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน
2561 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาเพิ่มศักยภาพหมู่บ้านทำมาค้าขาย (ภาคกลาง) กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
2561 โครงการสำรวจข้อมูลโครงการศึกษาแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬา (Sport Industry) การกีฬาแห่งประเทศไทย
2561 โครงการติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจชุมชน ผ่าน SMEs Local Economy ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2561 โครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคม จากผลการดำเนินการของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
2560 โครงการจ้างจัดทำยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) การยางแห่งประเทศไทย
2560 โครงการการออกแบบข้อสรุปสารสนเทศสหกรณ์และแผนภาพการวิเคราะห์ด้านการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
2560 โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาการวิเคราะห์มูลค่าเชิงเศรษฐกิจและสังคมของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 การกีฬาแห่งประเทศไทย
2560 โครงการวิจัย Quarterly Tracking Online Friendly Service Voice of Customer บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
2560 โครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม พร้อมบันทึกข้อมูล เพื่อจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจฐานรากและผลสำรวจความคิดเห็น (Poll) 2560 ธนาคารออมสิน
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6   ... 8
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0-2697-6341
โทรสาร: 0-2697-6342
อีเมล: [email protected]
หน้าแรก   เกี่ยวกับหน่วยงาน  ข่าวและกิจกรรม  งานวิจัย  บทวิเคราะห์สถานการณ์ >
รายงานภาวะเศรษฐกิจ  ดัชนี  หอการค้าโพลล์  AEC  สถิติ   ดาวน์โหลด  อัลบั้มภาพ  ติดต่อเรา
ท่านสามารถนำเนื้อหาไปใช้แสดงดัดแปลงเผยแพร่ โดยต้องอ้างอิงที่มา
ห้ามใช้เพื่อการค้า และต้องแนบสัญญาอนุญาตชนิดเดียวกันนี้ไปกับงานที่เผยแพร่ต่฿เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น
Copyright © 2013 The Center for Economic and Business Forecasting