หน้าแรก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | อัลบั้มภาพ | ติดต่อเรา | สมาชิก
 
ปัญหาวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน นับตั้งแต่การชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจในปี 2539 และการปรับเปลี่ยนระบบอัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาทให้เป็นไปตามกลไกราคาในปี 2540

ซึ่งนำไปสู่วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่ง ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้าง ต่อทุกหน่วยเศรษฐกิจในประเทศ การรับทราบข้อมูลข่าวสาร และแนวโน้มทางเศรษฐกิจที่ทันเหตุการณ์จะเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมในภาคการผลิต การค้า และการบริการ ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน หลายฝ่ายจึงตระหนักถึงความจำเป็นในการมีระบบสัญญาณเตือนล่วงหน้าทางเศรษฐกิจ 
 
ดังนั้นศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจจึงได้จัดตั้งขึ้นมา เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล วิจัยและพยากรณ์ภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจ และสร้างเครื่องชี้ทางเศรษฐกิจที่สามารถบอกภาวะเศรษฐกิจล่วงหน้าได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้ภาครัฐ และภาคเอกชนสามารถเตรียมพร้อมรับมือแก้ไขสถานการณ์ต่างๆได้ทันการณ์
ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน หลายฝ่ายจึงตระหนักถึงความจำเป็นในการมีระบบสัญญาณเตือนล่วงหน้าทางเศรษฐกิจ ดังนั้นศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจจึงได้จัดตั้งขึ้นมา เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล วิจัยและพยากรณ์ภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจ และสร้างเครื่องชี้ทางเศรษฐกิจที่สามารถบอกภาวะเศรษฐกิจล่วงหน้าได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้ภาครัฐ และภาคเอกชนสามารถเตรียมพร้อมรับมือแก้ไขสถานการณ์ต่างๆได้ทันการณ์
ปรัชญาของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ
“มุ่งงานวิชาการ ประสานภาคธุรกิจ
สร้างสรรค์แนวคิด เพื่อเศรษฐกิจประเทศไทย”
ปณิธานของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ
“ให้คำแนะนำและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและธุรกิจที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ”
....................................................................
ติดตาม วิเคราะห์และพยากรณ์ภาวะเศรษฐกิจมหภาคของประเทศไทยและประเทศต่างๆที่สำคัญ
ติดตาม วิเคราะห์และคาดการณ์สภาวะธุรกิจ การค้า และอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศไทย
สำรวจความคิดเห็นและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ ธุรกิจ และการค้าที่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชน
รายงานและเผยแพร่ผลการวิเคราะห์และพยากรณ์เศรษฐกิจแก่สาธารณชน
ทำงานด้านการวิเคราะห์และการวิจัยร่วมกับหอการค้าไทยเมื่อได้รับการร้องขอจากหอการค้าไทย
 
จัดทำดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ( CONSUMER CONFIDENCE INDEX ) เป็นรายเดือน
จัดทำแบบจำลองทางเศรษฐกิจมหภาคเพื่อพยากรณ์ภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจ
ติดตามและวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจในปัจจุบันและประมาณการแนวโน้มในอนาคต
รายงานและเผยแพร่ผลการวิเคราะห์และพยากรณ์เศรษฐกิจให้แก่หอการค้าไทย หอการค้าจังหวัด และผู้สนใจทั่วไป
จัดทำระบบฐานข้อมูลทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย และประเทศต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว
ทำงานร่วมกับหอการค้าไทยเมื่อได้รับการร้องขอจากหอการค้าไทย
จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
   • จัดทำดัชนีสำรวจสภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจ
   • จัดทำดัชนีชี้นำอุตสาหกรรม การค้า บริการ และการเกษตร
   • จัดทำฐานข้อมูลเศรษฐกิจและธุรกิจที่สำคัญในระดับภาค และระดับจังหวัด
   • วิเคราะห์และเผยแพร่ภาวะเศรษฐกิจรายภาคและรายจังหวัดในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
การเป็นที่ปรึกษา รับเป็นที่ปรึกษาการพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจแก่หน่วยงานเอกชน
   • แผนงานการฝึกอบรม
   • ฝึกอบรมการวิเคราะห์และพยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ให้บุคคลทั่วไปที่สนใจ
   • ฝึกอบรมการวางแผนพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ
   • รับนักศึกษาฝึกงานภายในศูนย์ฯ
การทำวิจัย รับทำวิจัยของหน่วยงานราชการและสถาบันเอกชน
 
ปี 2555 โครงการจัดทำยุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙”
หน่วยงานที่จัดจ้าง: สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปี 2555 โครงการศึกษาวิจัยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางการค้าและการลงทุนของภาคเอกชน และสร้างรายได้ให้กับจังหวัด หน่วยงานที่จัดจ้าง: สำนักงานจังหวัดสระแก้ว
ปี 2555 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การวิเคราะห์โดยประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลทางเศรษฐกิจ 
หน่วยงานที่จัดจ้าง: กรมสรรพากร
ปี 2556 โครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการวิจัยภาวะและแนวโน้มของธุรกิจสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อสนับสนุนศูนย์ EVM ศูนย์ลูกค้าภาครัฐ หน่วยงานที่จัดจ้าง: ธนาคารออมสิน
ปี 2556 โครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการวิจัยภาวะและแนวโน้มของธุรกิจโรงรับจำนำเพื่อสนับสนุนศูนย์ EVM ศูนย์ลูกค้าภาครัฐ หน่วยงานที่จัดจ้าง: ธนาคารออมสิน
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0-2697-6341
โทรสาร: 0-2697-6342
อีเมล: [email protected]
หน้าแรก   เกี่ยวกับหน่วยงาน  ข่าวและกิจกรรม  งานวิจัย  บทวิเคราะห์สถานการณ์ >
รายงานภาวะเศรษฐกิจ  ดัชนี  หอการค้าโพลล์  AEC  สถิติ   ดาวน์โหลด  อัลบั้มภาพ  ติดต่อเรา
ท่านสามารถนำเนื้อหาไปใช้แสดงดัดแปลงเผยแพร่ โดยต้องอ้างอิงที่มา
ห้ามใช้เพื่อการค้า และต้องแนบสัญญาอนุญาตชนิดเดียวกันนี้ไปกับงานที่เผยแพร่ต่฿เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น
Copyright © 2013 The Center for Economic and Business Forecasting