xxxmobilsex.com freepornovideosite.com xxxsexshare.com xnxx xnxx xvideos sex video xvideos xnxx chudai indian sex video xxxx xhamster xvideos chudai indian sex video free xxx watch free porn video site xxx porn www xnxx com xxx porn shares xvideos xvideos xvideos sex download online xxx sex shares xnxx
  
หน้าแรก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | อัลบั้มภาพ | ติดต่อเรา | สมาชิก
 
ปัญหาวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน นับตั้งแต่การชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจในปี 2539 และการปรับเปลี่ยนระบบอัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาทให้เป็นไปตามกลไกราคาในปี 2540

ซึ่งนำไปสู่วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่ง ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้าง ต่อทุกหน่วยเศรษฐกิจในประเทศ การรับทราบข้อมูลข่าวสาร และแนวโน้มทางเศรษฐกิจที่ทันเหตุการณ์จะเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมในภาคการผลิต การค้า และการบริการ ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน หลายฝ่ายจึงตระหนักถึงความจำเป็นในการมีระบบสัญญาณเตือนล่วงหน้าทางเศรษฐกิจ 
 
ดังนั้นศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจจึงได้จัดตั้งขึ้นมา เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล วิจัยและพยากรณ์ภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจ และสร้างเครื่องชี้ทางเศรษฐกิจที่สามารถบอกภาวะเศรษฐกิจล่วงหน้าได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้ภาครัฐ และภาคเอกชนสามารถเตรียมพร้อมรับมือแก้ไขสถานการณ์ต่างๆได้ทันการณ์
ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน หลายฝ่ายจึงตระหนักถึงความจำเป็นในการมีระบบสัญญาณเตือนล่วงหน้าทางเศรษฐกิจ ดังนั้นศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจจึงได้จัดตั้งขึ้นมา เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล วิจัยและพยากรณ์ภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจ และสร้างเครื่องชี้ทางเศรษฐกิจที่สามารถบอกภาวะเศรษฐกิจล่วงหน้าได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้ภาครัฐ และภาคเอกชนสามารถเตรียมพร้อมรับมือแก้ไขสถานการณ์ต่างๆได้ทันการณ์
ปรัชญาของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ
“มุ่งงานวิชาการ ประสานภาคธุรกิจ
สร้างสรรค์แนวคิด เพื่อเศรษฐกิจประเทศไทย”
ปณิธานของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ
“ให้คำแนะนำและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและธุรกิจที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ”
....................................................................
ติดตาม วิเคราะห์และพยากรณ์ภาวะเศรษฐกิจมหภาคของประเทศไทยและประเทศต่างๆที่สำคัญ
ติดตาม วิเคราะห์และคาดการณ์สภาวะธุรกิจ การค้า และอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศไทย
สำรวจความคิดเห็นและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ ธุรกิจ และการค้าที่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชน
รายงานและเผยแพร่ผลการวิเคราะห์และพยากรณ์เศรษฐกิจแก่สาธารณชน
ทำงานด้านการวิเคราะห์และการวิจัยร่วมกับหอการค้าไทยเมื่อได้รับการร้องขอจากหอการค้าไทย
 
จัดทำดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ( CONSUMER CONFIDENCE INDEX ) เป็นรายเดือน
จัดทำแบบจำลองทางเศรษฐกิจมหภาคเพื่อพยากรณ์ภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจ
ติดตามและวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจในปัจจุบันและประมาณการแนวโน้มในอนาคต
รายงานและเผยแพร่ผลการวิเคราะห์และพยากรณ์เศรษฐกิจให้แก่หอการค้าไทย หอการค้าจังหวัด และผู้สนใจทั่วไป
จัดทำระบบฐานข้อมูลทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย และประเทศต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว
ทำงานร่วมกับหอการค้าไทยเมื่อได้รับการร้องขอจากหอการค้าไทย
จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
   • จัดทำดัชนีสำรวจสภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจ
   • จัดทำดัชนีชี้นำอุตสาหกรรม การค้า บริการ และการเกษตร
   • จัดทำฐานข้อมูลเศรษฐกิจและธุรกิจที่สำคัญในระดับภาค และระดับจังหวัด
   • วิเคราะห์และเผยแพร่ภาวะเศรษฐกิจรายภาคและรายจังหวัดในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
การเป็นที่ปรึกษา รับเป็นที่ปรึกษาการพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจแก่หน่วยงานเอกชน
   • แผนงานการฝึกอบรม
   • ฝึกอบรมการวิเคราะห์และพยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ให้บุคคลทั่วไปที่สนใจ
   • ฝึกอบรมการวางแผนพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ
   • รับนักศึกษาฝึกงานภายในศูนย์ฯ
การทำวิจัย รับทำวิจัยของหน่วยงานราชการและสถาบันเอกชน
 
ปี 2555 โครงการจัดทำยุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙”
หน่วยงานที่จัดจ้าง: สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปี 2555 โครงการศึกษาวิจัยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางการค้าและการลงทุนของภาคเอกชน และสร้างรายได้ให้กับจังหวัด หน่วยงานที่จัดจ้าง: สำนักงานจังหวัดสระแก้ว
ปี 2555 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การวิเคราะห์โดยประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลทางเศรษฐกิจ 
หน่วยงานที่จัดจ้าง: กรมสรรพากร
ปี 2556 โครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการวิจัยภาวะและแนวโน้มของธุรกิจสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อสนับสนุนศูนย์ EVM ศูนย์ลูกค้าภาครัฐ หน่วยงานที่จัดจ้าง: ธนาคารออมสิน
ปี 2556 โครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการวิจัยภาวะและแนวโน้มของธุรกิจโรงรับจำนำเพื่อสนับสนุนศูนย์ EVM ศูนย์ลูกค้าภาครัฐ หน่วยงานที่จัดจ้าง: ธนาคารออมสิน
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0-2697-6341
โทรสาร: 0-2697-6342
อีเมล: [email protected]
หน้าแรก   เกี่ยวกับหน่วยงาน  ข่าวและกิจกรรม  งานวิจัย  บทวิเคราะห์สถานการณ์ >
รายงานภาวะเศรษฐกิจ  ดัชนี  หอการค้าโพลล์  AEC  สถิติ   ดาวน์โหลด  อัลบั้มภาพ  ติดต่อเรา
ท่านสามารถนำเนื้อหาไปใช้แสดงดัดแปลงเผยแพร่ โดยต้องอ้างอิงที่มา
ห้ามใช้เพื่อการค้า และต้องแนบสัญญาอนุญาตชนิดเดียวกันนี้ไปกับงานที่เผยแพร่ต่฿เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น
Copyright © 2013 The Center for Economic and Business Forecasting