หน้าแรก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | อัลบั้มภาพ | ติดต่อเรา | สมาชิก
 
งานวิจัย
ปีที่เผยแพร่ ชื่อโครงการ หน่วยงานที่จัดจ้าง
2564 โครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม จากการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
2563 โครงการสำรวจความนิยมของผู้ฟังรายการ “รู้รัก ภาษาไทย”, รายการ “เพลินภาษา 5 นาที” รายการ “อาเซียนศึกษา” และรายการ “เรียนรู้ สื่อสาร เพื่อนบ้านอาเซียน” ประจำปีงบประมาณ 2563 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2563 โครงการจ้างที่ปรึกษาการวิเคราะห์มูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การกีฬาแห่งประเทศไทย
2563 โครงการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการดำเนินโครงการของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
2563 โครงการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
2562 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาเพิ่มศักยภาพหมู่บ้านทำมาค้าขายแห่งเดิม (ภาคกลาง) ประจำปี 2562 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
2562 โครงการพัฒนาแบบจำลองเศรษฐกิจมหภาค (Macroeconomic Model) และเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อการพยากรณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2562 โครงการการวิเคราะห์มูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การกีฬาแห่งประเทศไทย
2561 โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาและจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม จากการดำเนินงานด้านกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ กีฬาเพื่อการอาชีพ การบริการทางการกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 การกีฬาแห่งประเทศไทย
2561 โครงการประเมินผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจจากการขึ้นภาษีป้ายโฆษณา สมาคมป้ายและโฆษณา
2561 โครงการประเมินผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและธุรกิจจากการปรับเปลี่ยนการใช้มาตรฐานบัญชี IFRS9 คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน
2561 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาเพิ่มศักยภาพหมู่บ้านทำมาค้าขาย (ภาคกลาง) กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
2561 โครงการสำรวจข้อมูลโครงการศึกษาแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬา (Sport Industry) การกีฬาแห่งประเทศไทย
2561 โครงการติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจชุมชน ผ่าน SMEs Local Economy ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2561 โครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคม จากผลการดำเนินการของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
2560 โครงการจ้างจัดทำยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) การยางแห่งประเทศไทย
2560 โครงการการออกแบบข้อสรุปสารสนเทศสหกรณ์และแผนภาพการวิเคราะห์ด้านการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
2560 โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาการวิเคราะห์มูลค่าเชิงเศรษฐกิจและสังคมของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 การกีฬาแห่งประเทศไทย
2560 โครงการวิจัย Quarterly Tracking Online Friendly Service Voice of Customer บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
2560 โครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม พร้อมบันทึกข้อมูล เพื่อจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจฐานรากและผลสำรวจความคิดเห็น (Poll) 2560 ธนาคารออมสิน
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6   ... 8
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0-2697-6341
โทรสาร: 0-2697-6342
อีเมล: [email protected]
หน้าแรก   เกี่ยวกับหน่วยงาน  ข่าวและกิจกรรม  งานวิจัย  บทวิเคราะห์สถานการณ์ >
รายงานภาวะเศรษฐกิจ  ดัชนี  หอการค้าโพลล์  AEC  สถิติ   ดาวน์โหลด  อัลบั้มภาพ  ติดต่อเรา
ท่านสามารถนำเนื้อหาไปใช้แสดงดัดแปลงเผยแพร่ โดยต้องอ้างอิงที่มา
ห้ามใช้เพื่อการค้า และต้องแนบสัญญาอนุญาตชนิดเดียวกันนี้ไปกับงานที่เผยแพร่ต่฿เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น
Copyright © 2013 The Center for Economic and Business Forecasting