Home page | About us | Ablum | Contact us | Member
 
ปัญหาวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน นับตั้งแต่การชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจในปี 2539 และการปรับเปลี่ยนระบบอัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาทให้เป็นไปตามกลไกราคาในปี 2540

ซึ่งนำไปสู่วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่ง ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้าง ต่อทุกหน่วยเศรษฐกิจในประเทศ การรับทราบข้อมูลข่าวสาร และแนวโน้มทางเศรษฐกิจที่ทันเหตุการณ์จะเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมในภาคการผลิต การค้า และการบริการ ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน หลายฝ่ายจึงตระหนักถึงความจำเป็นในการมีระบบสัญญาณเตือนล่วงหน้าทางเศรษฐกิจ 
 
ดังนั้นศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจจึงได้จัดตั้งขึ้นมา เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล วิจัยและพยากรณ์ภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจ และสร้างเครื่องชี้ทางเศรษฐกิจที่สามารถบอกภาวะเศรษฐกิจล่วงหน้าได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้ภาครัฐ และภาคเอกชนสามารถเตรียมพร้อมรับมือแก้ไขสถานการณ์ต่างๆได้ทันการณ์
ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน หลายฝ่ายจึงตระหนักถึงความจำเป็นในการมีระบบสัญญาณเตือนล่วงหน้าทางเศรษฐกิจ ดังนั้นศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจจึงได้จัดตั้งขึ้นมา เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล วิจัยและพยากรณ์ภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจ และสร้างเครื่องชี้ทางเศรษฐกิจที่สามารถบอกภาวะเศรษฐกิจล่วงหน้าได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้ภาครัฐ และภาคเอกชนสามารถเตรียมพร้อมรับมือแก้ไขสถานการณ์ต่างๆได้ทันการณ์
ปรัชญาของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ
“มุ่งงานวิชาการ ประสานภาคธุรกิจ
สร้างสรรค์แนวคิด เพื่อเศรษฐกิจประเทศไทย”
ปณิธานของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ
“ให้คำแนะนำและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและธุรกิจที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ”
....................................................................
ติดตาม วิเคราะห์และพยากรณ์ภาวะเศรษฐกิจมหภาคของประเทศไทยและประเทศต่างๆที่สำคัญ
ติดตาม วิเคราะห์และคาดการณ์สภาวะธุรกิจ การค้า และอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศไทย
สำรวจความคิดเห็นและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ ธุรกิจ และการค้าที่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชน
รายงานและเผยแพร่ผลการวิเคราะห์และพยากรณ์เศรษฐกิจแก่สาธารณชน
ทำงานด้านการวิเคราะห์และการวิจัยร่วมกับหอการค้าไทยเมื่อได้รับการร้องขอจากหอการค้าไทย
 
จัดทำดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ( CONSUMER CONFIDENCE INDEX ) เป็นรายเดือน
จัดทำแบบจำลองทางเศรษฐกิจมหภาคเพื่อพยากรณ์ภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจ
ติดตามและวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจในปัจจุบันและประมาณการแนวโน้มในอนาคต
รายงานและเผยแพร่ผลการวิเคราะห์และพยากรณ์เศรษฐกิจให้แก่หอการค้าไทย หอการค้าจังหวัด และผู้สนใจทั่วไป
จัดทำระบบฐานข้อมูลทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย และประเทศต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว
ทำงานร่วมกับหอการค้าไทยเมื่อได้รับการร้องขอจากหอการค้าไทย
จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
   • จัดทำดัชนีสำรวจสภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจ
   • จัดทำดัชนีชี้นำอุตสาหกรรม การค้า บริการ และการเกษตร
   • จัดทำฐานข้อมูลเศรษฐกิจและธุรกิจที่สำคัญในระดับภาค และระดับจังหวัด
   • วิเคราะห์และเผยแพร่ภาวะเศรษฐกิจรายภาคและรายจังหวัดในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
การเป็นที่ปรึกษา รับเป็นที่ปรึกษาการพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจแก่หน่วยงานเอกชน
   • แผนงานการฝึกอบรม
   • ฝึกอบรมการวิเคราะห์และพยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ให้บุคคลทั่วไปที่สนใจ
   • ฝึกอบรมการวางแผนพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ
   • รับนักศึกษาฝึกงานภายในศูนย์ฯ
การทำวิจัย รับทำวิจัยของหน่วยงานราชการและสถาบันเอกชน
 
ปี 2555 โครงการจัดทำยุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙”
หน่วยงานที่จัดจ้าง: สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปี 2555 โครงการศึกษาวิจัยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางการค้าและการลงทุนของภาคเอกชน และสร้างรายได้ให้กับจังหวัด หน่วยงานที่จัดจ้าง: สำนักงานจังหวัดสระแก้ว
ปี 2555 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การวิเคราะห์โดยประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลทางเศรษฐกิจ 
หน่วยงานที่จัดจ้าง: กรมสรรพากร
ปี 2556 โครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการวิจัยภาวะและแนวโน้มของธุรกิจสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อสนับสนุนศูนย์ EVM ศูนย์ลูกค้าภาครัฐ หน่วยงานที่จัดจ้าง: ธนาคารออมสิน
ปี 2556 โครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการวิจัยภาวะและแนวโน้มของธุรกิจโรงรับจำนำเพื่อสนับสนุนศูนย์ EVM ศูนย์ลูกค้าภาครัฐ หน่วยงานที่จัดจ้าง: ธนาคารออมสิน
Center for Economic and Business Forecasting
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126/1 Vibhavadi Rangsit Road, Din Daeng, Bangkok 10400
Telephone: 0-2697-6341
Fax: 0-2697-6342
E-mail: [email protected]
Home page  About us  Press and Activity   Research  Analysis of situation
Economic Report  Index  Chamber Business Poll  AEC  Statistics  Download  Album  Contact us
ท่านสามารถนำเนื้อหาไปใช๿แสดง ดัดแปล฿เผยแพร่ โดยต้องอ้างอิงที่ม฿/td>
ห้ามใช้เพื่อการค้า และต้องแนบสัญญาอนุญาตชนิดเดียวกันนี้ไปกับงานที่เผยแพร่ต่฿เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น
Copyright © 2013 The Center for Economic and Business Forecasting Powered by QPlusHost.com
European Cup Football Shirts cheap soccer jerseys cheap football shirts cheap football kits cheap football tops cheap ac milan football shirts cheap inter milan football shirts cheap brazil football shirts cheap manchester city football shirts cheap arsenal football shirts chelsea football shirts liverpool football shirts a.s. roma football shirts celtic football shirts national team football shirts cheap everton football shirts cheap serie a football shirts cheap los angeles galaxy football shirts cheap galatasaray football shirts cheap premier league football shirts cheap ligue 1 football shirts cheap la liga football shirts cheap paris saint germain football shirts cheap juventus football shirts cheap spain football shirts italy football shirts france football shirts germany football shirts japan football shirts colombia football shirts cheap usa football shirts cheap holland football shirts cheap portugal football shirts cheap argentina football shirts cheap mexico football shirts cheap football shirts cheap football kits cheap football tops cheap soccer jerseys cheap football shirts replica