Home page | About us | Ablum | Contact us | Member
 
งานวิจัย
Year published Project name Employment agencies
2019 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาเพิ่มศักยภาพหมู่บ้านทำมาค้าขายแห่งเดิม (ภาคกลาง) ประจำปี 2562 Department of Internal Trade of Thailand
2019 โครงการพัฒนาแบบจำลองเศรษฐกิจมหภาค (Macroeconomic Model) และเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อการพยากรณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจ Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives
2019 โครงการการวิเคราะห์มูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Sports Authority of Thailand
2018 โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาและจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม จากการดำเนินงานด้านกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ กีฬาเพื่อการอาชีพ การบริการทางการกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 Sports Authority of Thailand
2018 โครงการประเมินผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจจากการขึ้นภาษีป้ายโฆษณา Advertising & Sign Producing Association
2018 โครงการประเมินผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและธุรกิจจากการปรับเปลี่ยนการใช้มาตรฐานบัญชี IFRS9 The Joint Standing Committee on Commerce, Industry and Banking
2018 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาเพิ่มศักยภาพหมู่บ้านทำมาค้าขาย (ภาคกลาง) Department of Internal Trade of Thailand
2018 โครงการสำรวจข้อมูลโครงการศึกษาแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬา (Sport Industry) Sports Authority of Thailand
2018 โครงการติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจชุมชน ผ่าน SMEs Local Economy SME Development Bank
2018 โครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคม จากผลการดำเนินการของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย THAILAND INSTITUTE OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL RESEARCH
2017 The Project for Formulating the Rubber Industry Development Master Plan 2017-2036 การยางแห่งประเทศไทย
2017 โครงการการออกแบบข้อสรุปสารสนเทศสหกรณ์และแผนภาพการวิเคราะห์ด้านการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
2017 โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาการวิเคราะห์มูลค่าเชิงเศรษฐกิจและสังคมของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 การกีฬาแห่งประเทศไทย
2017 โครงการวิจัย Quarterly Tracking Online Friendly Service Voice of Customer บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
2017 โครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม พร้อมบันทึกข้อมูล เพื่อจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจฐานรากและผลสำรวจความคิดเห็น (Poll) 2560 ธนาคารออมสิน
2017 โครงการ “Mini MBA ด้านธุรกิจ การค้า การลงทุน และการตลาด การยางแห่งประเทศไทย
2017 โครงการอบรมการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง (Tourism Management Program for Executives:TME) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2016 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการกำหนดค่าตอบแทนและประโยชน์ที่พึงได้จากการนำระบบคุณวุฒิวิชาชีพไปใช้ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
2016 โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาจัดทำรูปแบบการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านทำมาค้าขายต้นแบบ (ภาคกลาง)
2016 โครงการศึกษาธุรกิจบริการที่มีนวัตกรรมในสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6   ... 7
Center for Economic and Business Forecasting
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126/1 Vibhavadi Rangsit Road, Din Daeng, Bangkok 10400
Telephone: 0-2697-6341
Fax: 0-2697-6342
E-mail: [email protected]
Home page  About us  Press and Activity   Research  Analysis of situation
Economic Report  Index  Chamber Business Poll  AEC  Statistics  Download  Album  Contact us
ท่านสามารถนำเนื้อหาไปใช๿แสดง ดัดแปล฿เผยแพร่ โดยต้องอ้างอิงที่ม฿/td>
ห้ามใช้เพื่อการค้า และต้องแนบสัญญาอนุญาตชนิดเดียวกันนี้ไปกับงานที่เผยแพร่ต่฿เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น
Copyright © 2013 The Center for Economic and Business Forecasting Powered by QPlusHost.com
European Cup Football Shirts cheap soccer jerseys cheap football shirts cheap football kits cheap football tops cheap ac milan football shirts cheap inter milan football shirts cheap brazil football shirts cheap manchester city football shirts cheap arsenal football shirts chelsea football shirts liverpool football shirts a.s. roma football shirts celtic football shirts national team football shirts cheap everton football shirts cheap serie a football shirts cheap los angeles galaxy football shirts cheap galatasaray football shirts cheap premier league football shirts cheap ligue 1 football shirts cheap la liga football shirts cheap paris saint germain football shirts cheap juventus football shirts cheap spain football shirts italy football shirts france football shirts germany football shirts japan football shirts colombia football shirts cheap usa football shirts cheap holland football shirts cheap portugal football shirts cheap argentina football shirts cheap mexico football shirts cheap football shirts cheap football kits cheap football tops cheap soccer jerseys cheap football shirts replica