หน้าแรก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | อัลบั้มภาพ | ติดต่อเรา | สมาชิก
 
สศก. เร่งฟิตความพร้อมเกษตรกร เน้นเพิ่มศักยภาพการผลิตรับเออีซี
  สศก.เตรียมความพร้อมภาคเกษตรก่อนเข้าสู่เออีซี  ระดมจัดงานสัมมนาให้ความรู้ทั่วทุกภาค เผย 2 ครั้งเกษตรตื่นตัวและให้ความสนใจ ระบุครั้งต่อไปจะเน้นไปที่การสร้างความเข้มแข็ง-เพิ่มศักยภาพการผลิต
   นายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จากที่ได้จัดสัมมนาเรื่อง "การเตรียมความพร้อมภาคเกษตรเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558" รวม 2 ครั้งเมื่อปลายปีที่ผ่านมา  โดยรูปแบบจัดให้มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโอกาสในการค้าและการลงทุน  ผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้า และรวมถึงแนวทางในการสร้างจุดเด่นเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของสินค้าเกษตรของไทย โดยมุ่งเน้นให้ภาครัฐ เกษตรกร และผู้ประกอบการ ร่วมมือกันในการเตรียมความพร้อมและเร่งปรับตัวรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
    "ที่ผ่านมาได้รับความสนใจและความร่วมมือเป็นอย่างดี  ซึ่งการสัมมนาได้มีการบรรยายให้ความรู้ สร้างความเข้าใจในการเตรียมความพร้อม รวมถึงการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าร่วมสัมมนาอย่างหลากหลาย" รองเลขาธิการกล่าวและว่า  
    นอกจากนี้ยังจัดให้มีการบรรยายเพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าสินค้าเกษตร ให้เสนอโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุน จากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กองทุน FTA)ด้วย เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้ปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าที่ไม่มีศักยภาพสู่สินค้าที่มีศักยภาพ โดยการสนับสนุนในด้านต่างๆ ที่ทำให้เกิดผลสำเร็จในการปรับปรุง
    สำหรับในภาคการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ได้รับเกียรติจากผู้แทนสภาเกษตรกรและผู้แทนหอการค้าในพื้นที่มาเป็นวิทยากรร่วมกับผู้เข้าร่วมสัมมนาในประเด็นการเตรียมความพร้อมด้านการผลิตและการตลาดของสินค้าเกษตรในพื้นที่ อาทิ ผลกระทบต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร การพัฒนาการผลิตและการตลาดของสินค้าเกษตร และข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานของภาครัฐ
    "นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการจัดสัมมนา เกี่ยวกับการจัดสัมมนาให้ความรู้เรื่อง AEC ของสศก. อีกหลายประเด็น เช่น การอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมควรมีอย่างต่อเนื่อง และควรมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและกองทุน FTA ผ่านสื่อสาธารณะต่างๆ เช่น โทรทัศน์ และวิทยุ"  
    รองเลขาธิการสศก. กล่าวต่อว่า ส่วนประเด็นสัมมนาที่ต้องการให้มีการจัดครั้งต่อไป คือ แนวทางการสร้างความเข้มแข็งเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่เกษตรกร การเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตร และการผลิตสินค้าเกษตรให้สามารถแข่งขันได้ในตลาด AEC เป็นต้น
แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ
วันที่ลงข่าว : 15 ม.ค. 2557
« กลับ
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0-2697-6341
โทรสาร: 0-2697-6342
อีเมล: [email protected]
หน้าแรก   เกี่ยวกับหน่วยงาน  ข่าวและกิจกรรม  งานวิจัย  บทวิเคราะห์สถานการณ์ >
รายงานภาวะเศรษฐกิจ  ดัชนี  หอการค้าโพลล์  AEC  สถิติ   ดาวน์โหลด  อัลบั้มภาพ  ติดต่อเรา
ท่านสามารถนำเนื้อหาไปใช้แสดงดัดแปลงเผยแพร่ โดยต้องอ้างอิงที่มา
ห้ามใช้เพื่อการค้า และต้องแนบสัญญาอนุญาตชนิดเดียวกันนี้ไปกับงานที่เผยแพร่ต่฿เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น
Copyright © 2013 The Center for Economic and Business Forecasting