Home page | About us | Ablum | Contact us | Member
 
งานวิจัย
Year published Project name Employment agencies
2017 โครงการ “Mini MBA ด้านธุรกิจ การค้า การลงทุน และการตลาด การยางแห่งประเทศไทย
2017 โครงการอบรมการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง (Tourism Management Program for Executives:TME) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2016 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการกำหนดค่าตอบแทนและประโยชน์ที่พึงได้จากการนำระบบคุณวุฒิวิชาชีพไปใช้ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
2016 โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาจัดทำรูปแบบการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านทำมาค้าขายต้นแบบ (ภาคกลาง)
2016 โครงการศึกษาธุรกิจบริการที่มีนวัตกรรมในสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
2016 โครงการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและบริการที่จำเป็น กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
2016 โครงการสำรวจ วิเคราะห์ และประเมินการรับรู้ข่าวสาร และทัศนคติต่อองค์กรภายในและภายนอก การท่าเรือแห่งประเทศไทย
2016 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางการจัดตั้งศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก และพัฒนาตัวแบบจำลองสำหรับพยากรณ์เศรษฐกิจ ธนาคารออมสิน
2015 โครงการสำรวจความพึงพอใจของตัวแทนจำหน่าย หรือเอเย่นต์ ในการให้บริการจัดส่งสินค้าของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด
2015 โครงการศึกษาเพื่อค้นหากลุ่ม SMEs มีศักยภาพที่ยังไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ (Un-Served) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
2015 โครงการประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
2015 โครงการสำรวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้ใช้บริการที่มีต่อศูนย์คุณธรรม ประจำปี 2558 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
2015 โครงการออกเสียงออกแบบประเทศไทย มูลนิธิเพื่อคนไทย
2014 โครงการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจชายแดน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม
2014 โครงการศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างเศรษฐกิจและนิคม/เขตอุตสาหกรรม สมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตร
2014 โครงการสำรวจความนิยมของผู้ฟัง (Rating) ความพึงพอใจรายการ "รู้รัก ภาษาไทย" "เพลินภาษา 5 นาที" "คลังความรู้คู่แผ่นดิน" และ"เรียนรู้ภาษาอาเซียน" ประจำปีงบประมาณ 2557 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2014 โครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการวิเคราะห์วิจัยภาวะอุตสาหกรรมเชิงลึกปี 2557 ธนาคารออมสิน
2014 โครงการสำรวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้ใช้บริการที่มีต่อศูนย์คุณธรรม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
2013 โครงการสำรวจความนิยมของผู้ฟัง (Rating) ความพึงพอใจรายการ "รู้รักภาษาไทย" ประจำปีงบประมาณ 2556 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2013 โครงการสำรวจทัศนคติของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7   ... 8
Center for Economic and Business Forecasting
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126/1 Vibhavadi Rangsit Road, Din Daeng, Bangkok 10400
Telephone: 0-2697-6341
Fax: 0-2697-6342
E-mail: [email protected]
Home page  About us  Press and Activity   Research  Analysis of situation
Economic Report  Index  Chamber Business Poll  AEC  Statistics  Download  Album  Contact us
ท่านสามารถนำเนื้อหาไปใช๿แสดง ดัดแปล฿เผยแพร่ โดยต้องอ้างอิงที่ม฿/td>
ห้ามใช้เพื่อการค้า และต้องแนบสัญญาอนุญาตชนิดเดียวกันนี้ไปกับงานที่เผยแพร่ต่฿เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น
Copyright © 2013 The Center for Economic and Business Forecasting Powered by QPlusHost.com
European Cup Football Shirts cheap soccer jerseys cheap football shirts cheap football kits cheap football tops cheap ac milan football shirts cheap inter milan football shirts cheap brazil football shirts cheap manchester city football shirts cheap arsenal football shirts chelsea football shirts liverpool football shirts a.s. roma football shirts celtic football shirts national team football shirts cheap everton football shirts cheap serie a football shirts cheap los angeles galaxy football shirts cheap galatasaray football shirts cheap premier league football shirts cheap ligue 1 football shirts cheap la liga football shirts cheap paris saint germain football shirts cheap juventus football shirts cheap spain football shirts italy football shirts france football shirts germany football shirts japan football shirts colombia football shirts cheap usa football shirts cheap holland football shirts cheap portugal football shirts cheap argentina football shirts cheap mexico football shirts cheap football shirts cheap football kits cheap football tops cheap soccer jerseys cheap football shirts replica