หน้าแรก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | อัลบั้มภาพ | ติดต่อเรา | สมาชิก
 
งานวิจัย
ปีที่เผยแพร่ ชื่อโครงการ หน่วยงานที่จัดจ้าง
2560 โครงการ “Mini MBA ด้านธุรกิจ การค้า การลงทุน และการตลาด การยางแห่งประเทศไทย
2560 โครงการอบรมการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง (Tourism Management Program for Executives:TME) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2559 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการกำหนดค่าตอบแทนและประโยชน์ที่พึงได้จากการนำระบบคุณวุฒิวิชาชีพไปใช้ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
2559 โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาจัดทำรูปแบบการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านทำมาค้าขายต้นแบบ (ภาคกลาง) กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
2559 โครงการศึกษาธุรกิจบริการที่มีนวัตกรรมในสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
2559 โครงการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและบริการที่จำเป็น กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
2559 โครงการสำรวจ วิเคราะห์ และประเมินการรับรู้ข่าวสาร และทัศนคติต่อองค์กรภายในและภายนอก การท่าเรือแห่งประเทศไทย
2559 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางการจัดตั้งศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก และพัฒนาตัวแบบจำลองสำหรับพยากรณ์เศรษฐกิจ ธนาคารออมสิน
2558 โครงการสำรวจความพึงพอใจของตัวแทนจำหน่าย หรือเอเย่นต์ ในการให้บริการจัดส่งสินค้าของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด
2558 โครงการศึกษาเพื่อค้นหากลุ่ม SMEs มีศักยภาพที่ยังไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ (Un-Served) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
2558 โครงการประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
2558 โครงการสำรวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้ใช้บริการที่มีต่อศูนย์คุณธรรม ประจำปี 2558 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
2558 โครงการออกเสียงออกแบบประเทศไทย มูลนิธิเพื่อคนไทย
2557 โครงการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจชายแดน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม
2557 โครงการศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างเศรษฐกิจและนิคม/เขตอุตสาหกรรม สมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตร
2557 โครงการสำรวจความนิยมของผู้ฟัง (Rating) ความพึงพอใจรายการ "รู้รัก ภาษาไทย" "เพลินภาษา 5 นาที" "คลังความรู้คู่แผ่นดิน" และ"เรียนรู้ภาษาอาเซียน" ประจำปีงบประมาณ 2557 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2557 โครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการวิเคราะห์วิจัยภาวะอุตสาหกรรมเชิงลึกปี 2557 ธนาคารออมสิน
2557 โครงการสำรวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้ใช้บริการที่มีต่อศูนย์คุณธรรม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
2556 โครงการสำรวจความนิยมของผู้ฟัง (Rating) ความพึงพอใจรายการ "รู้รักภาษาไทย" ประจำปีงบประมาณ 2556 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2556 โครงการสำรวจทัศนคติของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7   ... 8
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0-2697-6341
โทรสาร: 0-2697-6342
อีเมล: [email protected]
หน้าแรก   เกี่ยวกับหน่วยงาน  ข่าวและกิจกรรม  งานวิจัย  บทวิเคราะห์สถานการณ์ >
รายงานภาวะเศรษฐกิจ  ดัชนี  หอการค้าโพลล์  AEC  สถิติ   ดาวน์โหลด  อัลบั้มภาพ  ติดต่อเรา
ท่านสามารถนำเนื้อหาไปใช้แสดงดัดแปลงเผยแพร่ โดยต้องอ้างอิงที่มา
ห้ามใช้เพื่อการค้า และต้องแนบสัญญาอนุญาตชนิดเดียวกันนี้ไปกับงานที่เผยแพร่ต่฿เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น
Copyright © 2013 The Center for Economic and Business Forecasting