xxxmobilsex.com freepornovideosite.com xxxsexshare.com xnxx xnxx xvideos sex video xvideos xnxx chudai indian sex video xxxx xhamster xvideos chudai indian sex video free xxx watch free porn video site xxx porn www xnxx com xxx porn shares xvideos xvideos xvideos sex download online xxx sex shares xnxx
  
หน้าแรก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | อัลบั้มภาพ | ติดต่อเรา | สมาชิก
 
งานวิจัย
ปีที่เผยแพร่ ชื่อโครงการ หน่วยงานที่จัดจ้าง
2560 โครงการ “Mini MBA ด้านธุรกิจ การค้า การลงทุน และการตลาด การยางแห่งประเทศไทย
2560 โครงการอบรมการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง (Tourism Management Program for Executives:TME) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2559 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการกำหนดค่าตอบแทนและประโยชน์ที่พึงได้จากการนำระบบคุณวุฒิวิชาชีพไปใช้ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
2559 โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาจัดทำรูปแบบการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านทำมาค้าขายต้นแบบ (ภาคกลาง) กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
2559 โครงการศึกษาธุรกิจบริการที่มีนวัตกรรมในสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
2559 โครงการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและบริการที่จำเป็น กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
2559 โครงการสำรวจ วิเคราะห์ และประเมินการรับรู้ข่าวสาร และทัศนคติต่อองค์กรภายในและภายนอก การท่าเรือแห่งประเทศไทย
2559 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางการจัดตั้งศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก และพัฒนาตัวแบบจำลองสำหรับพยากรณ์เศรษฐกิจ ธนาคารออมสิน
2558 โครงการสำรวจความพึงพอใจของตัวแทนจำหน่าย หรือเอเย่นต์ ในการให้บริการจัดส่งสินค้าของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด
2558 โครงการศึกษาเพื่อค้นหากลุ่ม SMEs มีศักยภาพที่ยังไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ (Un-Served) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
2558 โครงการประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
2558 โครงการสำรวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้ใช้บริการที่มีต่อศูนย์คุณธรรม ประจำปี 2558 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
2558 โครงการออกเสียงออกแบบประเทศไทย มูลนิธิเพื่อคนไทย
2557 โครงการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจชายแดน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม
2557 โครงการศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างเศรษฐกิจและนิคม/เขตอุตสาหกรรม สมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตร
2557 โครงการสำรวจความนิยมของผู้ฟัง (Rating) ความพึงพอใจรายการ "รู้รัก ภาษาไทย" "เพลินภาษา 5 นาที" "คลังความรู้คู่แผ่นดิน" และ"เรียนรู้ภาษาอาเซียน" ประจำปีงบประมาณ 2557 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2557 โครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการวิเคราะห์วิจัยภาวะอุตสาหกรรมเชิงลึกปี 2557 ธนาคารออมสิน
2557 โครงการสำรวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้ใช้บริการที่มีต่อศูนย์คุณธรรม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
2556 โครงการสำรวจความนิยมของผู้ฟัง (Rating) ความพึงพอใจรายการ "รู้รักภาษาไทย" ประจำปีงบประมาณ 2556 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2556 โครงการสำรวจทัศนคติของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7   ... 8
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0-2697-6341
โทรสาร: 0-2697-6342
อีเมล: [email protected]
หน้าแรก   เกี่ยวกับหน่วยงาน  ข่าวและกิจกรรม  งานวิจัย  บทวิเคราะห์สถานการณ์ >
รายงานภาวะเศรษฐกิจ  ดัชนี  หอการค้าโพลล์  AEC  สถิติ   ดาวน์โหลด  อัลบั้มภาพ  ติดต่อเรา
ท่านสามารถนำเนื้อหาไปใช้แสดงดัดแปลงเผยแพร่ โดยต้องอ้างอิงที่มา
ห้ามใช้เพื่อการค้า และต้องแนบสัญญาอนุญาตชนิดเดียวกันนี้ไปกับงานที่เผยแพร่ต่฿เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น
Copyright © 2013 The Center for Economic and Business Forecasting