Home page | About us | Ablum | Contact us | Member
 
งานวิจัย
Year published Project name Employment agencies
2011 โครงการเพิ่มศักยภาพชาวนาไทยเพื่อรองรับการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
2011 โครงการเพิ่มสมรรถนะในการบริหารจัดการและแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
2011 โครงการประเมินคุณธรรมการดำเนินงาน (Integrity Assessment) หน่วยงานภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
2010 โครงการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการรับบริการของราชบัณฑิตยสถานผ่านรายการวิทยุ รายการโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ราชบัณฑิตยสถาน
2010 โครงการเพิ่มศักยภาพชาวนาไทยเพื่อรองรับการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
2010 โครงการสำรวจผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของ บสท. ที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียของ บสท. ประจำปี 2553
2010 โครงการสำรวจสถานการณ์วิสาหกิจรายย่อยปี 2553 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
2010 โครงการประเมินศักยภาพและบทบาทของไทยในการเป็นประเทศผู้ให้ (NEW DONOR) กระทรวงต่างประเทศ
2010 โครงการการจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของข้าวไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2010 โครงการประเมินผลกระทบของโครงการพัฒนาดาวเทียม Remote Sensing ของประเทศไทย (ดาวเทียม THEOS : Thailand Earth Observation System) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
2010 โครงการประเมินผลการดำเนินงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2550 ถึง 2552 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2010 โครงการสำรวจทัศนะของภาคธุรกิจและภาครัฐที่มีต่อสถานการณ์การทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
2009 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ บสท. ประจำปี 2552 บริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
2009 วิเคราะห์แนวโน้มตลาดและราคาพืชเศรษฐกิจสำคัญภายใต้นโยบายประกันรายได้เกษตรกร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2009 10. โครงการการประเมินผลกระทบของโครงการศูนย์ความเป็นเลิศในการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานวิศวกรรมชีวการแพทย์ (ระยะที่ 1: ศูนย์ความเป็นเลิศระดับประเทศ) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
2009 โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาด้านสถิติการเงินวิเคราะห์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
2009 โครงการวิจัยพฤติกรรมและรูปแบบการดำเนินชีวิต (Lifestyle) และความต้องการบริการทางการเงินของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2009 โครงการประเมินสถานการณ์ด้านการทุจริตในประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
2008 โครงการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของผู้จัดการกองทุน สสส. ปี 2550 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
2008 โครงการสำรวจโครงสร้างต้นทุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  
Center for Economic and Business Forecasting
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126/1 Vibhavadi Rangsit Road, Din Daeng, Bangkok 10400
Telephone: 0-2697-6341
Fax: 0-2697-6342
E-mail: [email protected]
Home page  About us  Press and Activity   Research  Analysis of situation
Economic Report  Index  Chamber Business Poll  AEC  Statistics  Download  Album  Contact us
ท่านสามารถนำเนื้อหาไปใช๿แสดง ดัดแปล฿เผยแพร่ โดยต้องอ้างอิงที่ม฿/td>
ห้ามใช้เพื่อการค้า และต้องแนบสัญญาอนุญาตชนิดเดียวกันนี้ไปกับงานที่เผยแพร่ต่฿เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น
Copyright © 2013 The Center for Economic and Business Forecasting Powered by QPlusHost.com