Home page | About us | Ablum | Contact us | Member
 
งานวิจัย
Year published Project name Employment agencies
2004 อาหาร น้ำ และสุขภาพของคนไทย: ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และน้ำของคนไทย ณ พ.ศ.2547 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ โดยสนับสนุนทุนโดย สกว.
2004 โครงการตรวจรายงานภาวะเศรษฐกิจและการคลังของจังหวัด กรมบัญชีกลาง
2004 โครงการการศึกษานโยบายและมาตรการการค้าเชิงรุก
2004 โครงการสำรวจทัศนคติของครัวเรือนต่อการก่อหนี้และการออม ธนาคารแห่งประเทศไทย
2004 โครงการศึกษาความพึงพอใจต่อสินค้า OTOP กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
2004 โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หลังปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2004 โครงการสร้างเครือข่ายประสานงานและผลักดันการพัฒนา Cluster” หอการค้าไทย
2004 โครงการเตรียมความพร้อมในการเปิดเสรีทางการค้าระหว่างไทย-แอฟริกาใต้” กรมเจรจาการค้า กระทรวงพาณิชย์
2004 โครงการสานสัมพันธ์ไทย-แอฟริกา” มูลนิธิสถาบันการต่างประเทศสราญรมย์ กระทรวงการต่างประเทศ
2003 โครงการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นภาคการค้าและบริการ (TSSI) 2546-ปัจจุบัน สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
2003 โครงการจัดทำระบบคาดการณ์และเตือนภัยสินค้าเกษตร 2546 – 2549 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
2003 โครงการจัดทำดัชนีชี้ภาวะเศรษฐกิจและสัญญาณเตือนภัยสำหรับภาคอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์คอนกรีตไทย 2546 – 2554 สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์คอนกรีตไทย
2003 โครงการประเมินผลโครงการโครงการสนับสนุนวิจัยพัฒนา และวิศวกรรม ภาคเอกชน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
2002 โครงการศึกษาและจัดทำยุทธศาสตร์ภาคเหนือเสนอต่อรัฐบาล หอการค้าไทย
2002 โครงการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม (TISI) 2545-2548 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2002 การจัดทำการสำรวจสภาวะการค้าในธุรกิจรถยนต์ (Automotive Business Survey) 2545 – 2553 บริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลล์ จำกัด
2002 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและผลกระทบของการจ่ายสินบนของภาคธุรกิจไทย
2002 โครงการการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ สำหรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรม “3D Multimedia Object Library for E-Learning” กองทุนนวัตกรรม
2002 โครงการ “การสำรวจปัจจัยที่ทำให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือ แรงงาน (กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ)” กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
2001 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้จำหน่าย (Dealer) ที่มีต่อผู้จัดจำหน่าย (Distributor) บริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลล์ จำกัด
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  
Center for Economic and Business Forecasting
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126/1 Vibhavadi Rangsit Road, Din Daeng, Bangkok 10400
Telephone: 0-2697-6341
Fax: 0-2697-6342
E-mail: [email protected]
Home page  About us  Press and Activity   Research  Analysis of situation
Economic Report  Index  Chamber Business Poll  AEC  Statistics  Download  Album  Contact us
ท่านสามารถนำเนื้อหาไปใช๿แสดง ดัดแปล฿เผยแพร่ โดยต้องอ้างอิงที่ม฿/td>
ห้ามใช้เพื่อการค้า และต้องแนบสัญญาอนุญาตชนิดเดียวกันนี้ไปกับงานที่เผยแพร่ต่฿เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น
Copyright © 2013 The Center for Economic and Business Forecasting Powered by QPlusHost.com