xxxmobilsex.com freepornovideosite.com xxxsexshare.com xnxx xnxx xvideos sex video xvideos xnxx chudai indian sex video xxxx xhamster xvideos chudai indian sex video free xxx watch free porn video site xxx porn www xnxx com xxx porn shares xvideos xvideos xvideos sex download online xxx sex shares xnxx
  
หน้าแรก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | อัลบั้มภาพ | ติดต่อเรา | สมาชิก
 
งานวิจัย
ปีที่เผยแพร่ ชื่อโครงการ หน่วยงานที่จัดจ้าง
2554 โครงการเพิ่มศักยภาพชาวนาไทยเพื่อรองรับการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
2554 โครงการเพิ่มสมรรถนะในการบริหารจัดการและแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
2554 โครงการประเมินคุณธรรมการดำเนินงาน (Integrity Assessment) หน่วยงานภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
2553 โครงการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการรับบริการของราชบัณฑิตยสถานผ่านรายการวิทยุ รายการโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ราชบัณฑิตยสถาน
2553 โครงการเพิ่มศักยภาพชาวนาไทยเพื่อรองรับการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
2553 โครงการสำรวจผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของ บสท. ที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียของ บสท. ประจำปี 2553
2553 โครงการสำรวจสถานการณ์วิสาหกิจรายย่อยปี 2553 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
2553 โครงการประเมินศักยภาพและบทบาทของไทยในการเป็นประเทศผู้ให้ (NEW DONOR) กระทรวงต่างประเทศ
2553 โครงการการจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของข้าวไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2553 โครงการประเมินผลกระทบของโครงการพัฒนาดาวเทียม Remote Sensing ของประเทศไทย (ดาวเทียม THEOS : Thailand Earth Observation System) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
2553 โครงการประเมินผลการดำเนินงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2550 ถึง 2552 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2553 โครงการสำรวจทัศนะของภาคธุรกิจและภาครัฐที่มีต่อสถานการณ์การทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
2552 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ บสท. ประจำปี 2552 บริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
2552 วิเคราะห์แนวโน้มตลาดและราคาพืชเศรษฐกิจสำคัญภายใต้นโยบายประกันรายได้เกษตรกร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2552 10. โครงการการประเมินผลกระทบของโครงการศูนย์ความเป็นเลิศในการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานวิศวกรรมชีวการแพทย์ (ระยะที่ 1: ศูนย์ความเป็นเลิศระดับประเทศ) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
2552 โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาด้านสถิติการเงินวิเคราะห์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
2552 โครงการวิจัยพฤติกรรมและรูปแบบการดำเนินชีวิต (Lifestyle) และความต้องการบริการทางการเงินของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2552 โครงการประเมินสถานการณ์ด้านการทุจริตในประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
2551 โครงการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของผู้จัดการกองทุน สสส. ปี 2550 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
2551 โครงการสำรวจโครงสร้างต้นทุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0-2697-6341
โทรสาร: 0-2697-6342
อีเมล: [email protected]
หน้าแรก   เกี่ยวกับหน่วยงาน  ข่าวและกิจกรรม  งานวิจัย  บทวิเคราะห์สถานการณ์ >
รายงานภาวะเศรษฐกิจ  ดัชนี  หอการค้าโพลล์  AEC  สถิติ   ดาวน์โหลด  อัลบั้มภาพ  ติดต่อเรา
ท่านสามารถนำเนื้อหาไปใช้แสดงดัดแปลงเผยแพร่ โดยต้องอ้างอิงที่มา
ห้ามใช้เพื่อการค้า และต้องแนบสัญญาอนุญาตชนิดเดียวกันนี้ไปกับงานที่เผยแพร่ต่฿เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น
Copyright © 2013 The Center for Economic and Business Forecasting