หน้าแรก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | อัลบั้มภาพ | ติดต่อเรา | สมาชิก
 
งานวิจัย
ปีที่เผยแพร่ ชื่อโครงการ หน่วยงานที่จัดจ้าง
2554 โครงการเพิ่มศักยภาพชาวนาไทยเพื่อรองรับการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
2554 โครงการเพิ่มสมรรถนะในการบริหารจัดการและแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
2554 โครงการประเมินคุณธรรมการดำเนินงาน (Integrity Assessment) หน่วยงานภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
2553 โครงการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการรับบริการของราชบัณฑิตยสถานผ่านรายการวิทยุ รายการโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ราชบัณฑิตยสถาน
2553 โครงการเพิ่มศักยภาพชาวนาไทยเพื่อรองรับการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
2553 โครงการสำรวจผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของ บสท. ที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียของ บสท. ประจำปี 2553
2553 โครงการสำรวจสถานการณ์วิสาหกิจรายย่อยปี 2553 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
2553 โครงการประเมินศักยภาพและบทบาทของไทยในการเป็นประเทศผู้ให้ (NEW DONOR) กระทรวงต่างประเทศ
2553 โครงการการจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของข้าวไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2553 โครงการประเมินผลกระทบของโครงการพัฒนาดาวเทียม Remote Sensing ของประเทศไทย (ดาวเทียม THEOS : Thailand Earth Observation System) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
2553 โครงการประเมินผลการดำเนินงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2550 ถึง 2552 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2553 โครงการสำรวจทัศนะของภาคธุรกิจและภาครัฐที่มีต่อสถานการณ์การทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
2552 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ บสท. ประจำปี 2552 บริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
2552 วิเคราะห์แนวโน้มตลาดและราคาพืชเศรษฐกิจสำคัญภายใต้นโยบายประกันรายได้เกษตรกร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2552 10. โครงการการประเมินผลกระทบของโครงการศูนย์ความเป็นเลิศในการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานวิศวกรรมชีวการแพทย์ (ระยะที่ 1: ศูนย์ความเป็นเลิศระดับประเทศ) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
2552 โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาด้านสถิติการเงินวิเคราะห์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
2552 โครงการวิจัยพฤติกรรมและรูปแบบการดำเนินชีวิต (Lifestyle) และความต้องการบริการทางการเงินของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2552 โครงการประเมินสถานการณ์ด้านการทุจริตในประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
2551 โครงการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของผู้จัดการกองทุน สสส. ปี 2550 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
2551 โครงการสำรวจโครงสร้างต้นทุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0-2697-6341
โทรสาร: 0-2697-6342
อีเมล: [email protected]
หน้าแรก   เกี่ยวกับหน่วยงาน  ข่าวและกิจกรรม  งานวิจัย  บทวิเคราะห์สถานการณ์ >
รายงานภาวะเศรษฐกิจ  ดัชนี  หอการค้าโพลล์  AEC  สถิติ   ดาวน์โหลด  อัลบั้มภาพ  ติดต่อเรา
ท่านสามารถนำเนื้อหาไปใช้แสดงดัดแปลงเผยแพร่ โดยต้องอ้างอิงที่มา
ห้ามใช้เพื่อการค้า และต้องแนบสัญญาอนุญาตชนิดเดียวกันนี้ไปกับงานที่เผยแพร่ต่฿เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น
Copyright © 2013 The Center for Economic and Business Forecasting