หน้าแรก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | อัลบั้มภาพ | ติดต่อเรา | สมาชิก
 
งานวิจัย
ปีที่เผยแพร่ ชื่อโครงการ หน่วยงานที่จัดจ้าง
2547 อาหาร น้ำ และสุขภาพของคนไทย: ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และน้ำของคนไทย ณ พ.ศ.2547 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ โดยสนับสนุนทุนโดย สกว.
2547 โครงการตรวจรายงานภาวะเศรษฐกิจและการคลังของจังหวัด กรมบัญชีกลาง
2547 โครงการการศึกษานโยบายและมาตรการการค้าเชิงรุก
2547 โครงการสำรวจทัศนคติของครัวเรือนต่อการก่อหนี้และการออม ธนาคารแห่งประเทศไทย
2547 โครงการศึกษาความพึงพอใจต่อสินค้า OTOP กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
2547 โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หลังปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2547 โครงการสร้างเครือข่ายประสานงานและผลักดันการพัฒนา Cluster” หอการค้าไทย
2547 โครงการเตรียมความพร้อมในการเปิดเสรีทางการค้าระหว่างไทย-แอฟริกาใต้” กรมเจรจาการค้า กระทรวงพาณิชย์
2547 โครงการสานสัมพันธ์ไทย-แอฟริกา” มูลนิธิสถาบันการต่างประเทศสราญรมย์ กระทรวงการต่างประเทศ
2546 โครงการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นภาคการค้าและบริการ (TSSI) 2546-ปัจจุบัน สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
2546 โครงการจัดทำระบบคาดการณ์และเตือนภัยสินค้าเกษตร 2546 – 2549 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
2546 โครงการจัดทำดัชนีชี้ภาวะเศรษฐกิจและสัญญาณเตือนภัยสำหรับภาคอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์คอนกรีตไทย 2546 – 2554 สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์คอนกรีตไทย
2546 โครงการประเมินผลโครงการโครงการสนับสนุนวิจัยพัฒนา และวิศวกรรม ภาคเอกชน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
2545 โครงการศึกษาและจัดทำยุทธศาสตร์ภาคเหนือเสนอต่อรัฐบาล หอการค้าไทย
2545 โครงการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม (TISI) 2545-2548 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2545 การจัดทำการสำรวจสภาวะการค้าในธุรกิจรถยนต์ (Automotive Business Survey) 2545 – 2553 บริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลล์ จำกัด
2545 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและผลกระทบของการจ่ายสินบนของภาคธุรกิจไทย
2545 โครงการการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ สำหรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรม “3D Multimedia Object Library for E-Learning” กองทุนนวัตกรรม
2545 โครงการ “การสำรวจปัจจัยที่ทำให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือ แรงงาน (กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ)” กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
2544 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้จำหน่าย (Dealer) ที่มีต่อผู้จัดจำหน่าย (Distributor) บริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลล์ จำกัด
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0-2697-6341
โทรสาร: 0-2697-6342
อีเมล: [email protected]
หน้าแรก   เกี่ยวกับหน่วยงาน  ข่าวและกิจกรรม  งานวิจัย  บทวิเคราะห์สถานการณ์ >
รายงานภาวะเศรษฐกิจ  ดัชนี  หอการค้าโพลล์  AEC  สถิติ   ดาวน์โหลด  อัลบั้มภาพ  ติดต่อเรา
ท่านสามารถนำเนื้อหาไปใช้แสดงดัดแปลงเผยแพร่ โดยต้องอ้างอิงที่มา
ห้ามใช้เพื่อการค้า และต้องแนบสัญญาอนุญาตชนิดเดียวกันนี้ไปกับงานที่เผยแพร่ต่฿เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น
Copyright © 2013 The Center for Economic and Business Forecasting