Home page | About us | Ablum | Contact us | Member
 
งานวิจัย
Year published Project name Employment agencies
2013 โครงการสำรวจประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและธุรกิจจากการจัดสรรคลื่นความถี่ผ่าน 2.1 GHz.(3G) และผลกระทบทางเศรษฐกิจและธุรกิจ หากมีการเร่งการจัดสรรคลื่น 1800 MHz. ที่สัมปทานจะสิ้นสุดในวันที่ 15 ก.ย.56 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
2013 โครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการวิจัยภาวะและแนวโน้มของธุรกิจสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อสนับสนุนศูนย์ EVM ศูนย์ลูกค้าภาครัฐ ธนาคารออมสิน
2013 โครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการวิจัยภาวะและแนวโน้มของธุรกิจโรงรับจำนำเพื่อสนับสนุนศูนย์ EVM ศูนย์ลูกค้าภาครัฐ ธนาคารออมสิน
2012 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การวิเคราะห์โดยประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลทางเศรษฐกิจ กรมสรรพากร
2012 โครงการสำรวจการรับรู้ของประชาชนต่อสถานการณ์พลังงานไทย บริษัท นีโอทาร์เก็ต จำกัด
2012 โครงการสำรวจความคิดเห็นและสร้างความเข้าใจนโยบายยกระดับราคาสินค้าเกษตร และมาตรการดูแลผู้บริโภคของกรมการค้าภายใน กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
2012 โครงการสำรวจการรับรู้ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อ สทป. ประจำปี 2555 สำนักงานเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม
2012 โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน (Public Opinion : Poll) ที่มีต่อการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2012 โครงการ The Disaster Preparedness of Thailand Small and Medium Size Enterprises มูลนิธิเอเชีย
2012 โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานยุทธศาสตร์และแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
2012 โครงการศึกษาวิจัยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางการค้าและการลงทุนของภาคเอกชน และสร้างรายได้ให้กับจังหวัด สำนักงานจังหวัดสระแก้ว
2012 โครงการจัดทำยุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙” สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2011 โครงการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการรับบริการของราชบัณฑิตยสถานผ่านรายการวิทยุ รายการโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ราชบัณฑิตยสถาน
2011 โครงการสำรวจการรับรู้ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อ สทป. ประจำปี 2554 สำนักงานเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม
2011 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการนิทรรศการต่างๆ ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2554 บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด
2011 โครงการสำรวจการรับรู้และความพึงพอใจต่องานงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2554 บริษัท อินทิเกรเต็ด โปรโมชัน เทคโนโลยี จำกัด
2011 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
2011 โครงการสำรวจความคิดเห็นของลูกค้าและพนักงานตามตัวชี้วัดของธนาคารออมสิน ปี 2554 ธนาคารออมสิน
2011 โครงการจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูลการวิจัยตามโครงการพัฒนาดัชนีวัดความโปร่งใสในสังคมไทย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
2011 โครงการประเมินผลกระทบการดำเนินงานของโครงการศึกษา พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเครื่องจักรในกระบวนการผลิตด้วยวิศวกรรมย้อนรอย ตั้งแต่ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๓ สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  
Center for Economic and Business Forecasting
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126/1 Vibhavadi Rangsit Road, Din Daeng, Bangkok 10400
Telephone: 0-2697-6341
Fax: 0-2697-6342
E-mail: [email protected]
Home page  About us  Press and Activity   Research  Analysis of situation
Economic Report  Index  Chamber Business Poll  AEC  Statistics  Download  Album  Contact us
ท่านสามารถนำเนื้อหาไปใช๿แสดง ดัดแปล฿เผยแพร่ โดยต้องอ้างอิงที่ม฿/td>
ห้ามใช้เพื่อการค้า และต้องแนบสัญญาอนุญาตชนิดเดียวกันนี้ไปกับงานที่เผยแพร่ต่฿เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น
Copyright © 2013 The Center for Economic and Business Forecasting Powered by QPlusHost.com
European Cup Football Shirts cheap soccer jerseys cheap football shirts cheap football kits cheap football tops cheap ac milan football shirts cheap inter milan football shirts cheap brazil football shirts cheap manchester city football shirts cheap arsenal football shirts chelsea football shirts liverpool football shirts a.s. roma football shirts celtic football shirts national team football shirts cheap everton football shirts cheap serie a football shirts cheap los angeles galaxy football shirts cheap galatasaray football shirts cheap premier league football shirts cheap ligue 1 football shirts cheap la liga football shirts cheap paris saint germain football shirts cheap juventus football shirts cheap spain football shirts italy football shirts france football shirts germany football shirts japan football shirts colombia football shirts cheap usa football shirts cheap holland football shirts cheap portugal football shirts cheap argentina football shirts cheap mexico football shirts cheap football shirts cheap football kits cheap football tops cheap soccer jerseys cheap football shirts replica