Home page | About us | Ablum | Contact us | Member
 
งานวิจัย
Year published Project name Employment agencies
2004 อาหาร น้ำ และสุขภาพของคนไทย: ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และน้ำของคนไทย ณ พ.ศ.2547 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ โดยสนับสนุนทุนโดย สกว.
2004 โครงการตรวจรายงานภาวะเศรษฐกิจและการคลังของจังหวัด กรมบัญชีกลาง
2004 โครงการการศึกษานโยบายและมาตรการการค้าเชิงรุก
2004 โครงการสำรวจทัศนคติของครัวเรือนต่อการก่อหนี้และการออม ธนาคารแห่งประเทศไทย
2004 โครงการศึกษาความพึงพอใจต่อสินค้า OTOP กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
2004 โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หลังปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2004 โครงการสร้างเครือข่ายประสานงานและผลักดันการพัฒนา Cluster” หอการค้าไทย
2004 โครงการเตรียมความพร้อมในการเปิดเสรีทางการค้าระหว่างไทย-แอฟริกาใต้” กรมเจรจาการค้า กระทรวงพาณิชย์
2004 โครงการสานสัมพันธ์ไทย-แอฟริกา” มูลนิธิสถาบันการต่างประเทศสราญรมย์ กระทรวงการต่างประเทศ
2003 โครงการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นภาคการค้าและบริการ (TSSI) 2546-ปัจจุบัน สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
2003 โครงการจัดทำระบบคาดการณ์และเตือนภัยสินค้าเกษตร 2546 – 2549 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
2003 โครงการจัดทำดัชนีชี้ภาวะเศรษฐกิจและสัญญาณเตือนภัยสำหรับภาคอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์คอนกรีตไทย 2546 – 2554 สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์คอนกรีตไทย
2003 โครงการประเมินผลโครงการโครงการสนับสนุนวิจัยพัฒนา และวิศวกรรม ภาคเอกชน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
2002 โครงการศึกษาและจัดทำยุทธศาสตร์ภาคเหนือเสนอต่อรัฐบาล หอการค้าไทย
2002 โครงการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม (TISI) 2545-2548 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2002 การจัดทำการสำรวจสภาวะการค้าในธุรกิจรถยนต์ (Automotive Business Survey) 2545 – 2553 บริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลล์ จำกัด
2002 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและผลกระทบของการจ่ายสินบนของภาคธุรกิจไทย
2002 โครงการการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ สำหรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรม “3D Multimedia Object Library for E-Learning” กองทุนนวัตกรรม
2002 โครงการ “การสำรวจปัจจัยที่ทำให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือ แรงงาน (กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ)” กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
2001 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้จำหน่าย (Dealer) ที่มีต่อผู้จัดจำหน่าย (Distributor) บริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลล์ จำกัด
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  
Center for Economic and Business Forecasting
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126/1 Vibhavadi Rangsit Road, Din Daeng, Bangkok 10400
Telephone: 0-2697-6341
Fax: 0-2697-6342
E-mail: [email protected]
Home page  About us  Press and Activity   Research  Analysis of situation
Economic Report  Index  Chamber Business Poll  AEC  Statistics  Download  Album  Contact us
ท่านสามารถนำเนื้อหาไปใช๿แสดง ดัดแปล฿เผยแพร่ โดยต้องอ้างอิงที่ม฿/td>
ห้ามใช้เพื่อการค้า และต้องแนบสัญญาอนุญาตชนิดเดียวกันนี้ไปกับงานที่เผยแพร่ต่฿เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น
Copyright © 2013 The Center for Economic and Business Forecasting Powered by QPlusHost.com
European Cup Football Shirts cheap soccer jerseys cheap football shirts cheap football kits cheap football tops cheap ac milan football shirts cheap inter milan football shirts cheap brazil football shirts cheap manchester city football shirts cheap arsenal football shirts chelsea football shirts liverpool football shirts a.s. roma football shirts celtic football shirts national team football shirts cheap everton football shirts cheap serie a football shirts cheap los angeles galaxy football shirts cheap galatasaray football shirts cheap premier league football shirts cheap ligue 1 football shirts cheap la liga football shirts cheap paris saint germain football shirts cheap juventus football shirts cheap spain football shirts italy football shirts france football shirts germany football shirts japan football shirts colombia football shirts cheap usa football shirts cheap holland football shirts cheap portugal football shirts cheap argentina football shirts cheap mexico football shirts cheap football shirts cheap football kits cheap football tops cheap soccer jerseys cheap football shirts replica