หน้าแรก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | อัลบั้มภาพ | ติดต่อเรา | สมาชิก
 
งานวิจัย
ปีที่เผยแพร่ ชื่อโครงการ หน่วยงานที่จัดจ้าง
2556 โครงการสำรวจประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและธุรกิจจากการจัดสรรคลื่นความถี่ผ่าน 2.1 GHz.(3G) และผลกระทบทางเศรษฐกิจและธุรกิจ หากมีการเร่งการจัดสรรคลื่น 1800 MHz. ที่สัมปทานจะสิ้นสุดในวันที่ 15 ก.ย.56 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
2556 โครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการวิจัยภาวะและแนวโน้มของธุรกิจสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อสนับสนุนศูนย์ EVM ศูนย์ลูกค้าภาครัฐ ธนาคารออมสิน
2556 โครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการวิจัยภาวะและแนวโน้มของธุรกิจโรงรับจำนำเพื่อสนับสนุนศูนย์ EVM ศูนย์ลูกค้าภาครัฐ ธนาคารออมสิน
2555 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การวิเคราะห์โดยประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลทางเศรษฐกิจ กรมสรรพากร
2555 โครงการสำรวจการรับรู้ของประชาชนต่อสถานการณ์พลังงานไทย บริษัท นีโอทาร์เก็ต จำกัด
2555 โครงการสำรวจความคิดเห็นและสร้างความเข้าใจนโยบายยกระดับราคาสินค้าเกษตร และมาตรการดูแลผู้บริโภคของกรมการค้าภายใน กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
2555 โครงการสำรวจการรับรู้ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อ สทป. ประจำปี 2555 สำนักงานเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม
2555 โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน (Public Opinion : Poll) ที่มีต่อการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2555 โครงการ The Disaster Preparedness of Thailand Small and Medium Size Enterprises มูลนิธิเอเชีย
2555 โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานยุทธศาสตร์และแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
2555 โครงการศึกษาวิจัยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางการค้าและการลงทุนของภาคเอกชน และสร้างรายได้ให้กับจังหวัด สำนักงานจังหวัดสระแก้ว
2555 โครงการจัดทำยุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙” สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2554 โครงการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการรับบริการของราชบัณฑิตยสถานผ่านรายการวิทยุ รายการโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ราชบัณฑิตยสถาน
2554 โครงการสำรวจการรับรู้ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อ สทป. ประจำปี 2554 สำนักงานเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม
2554 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการนิทรรศการต่างๆ ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2554 บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด
2554 โครงการสำรวจการรับรู้และความพึงพอใจต่องานงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2554 บริษัท อินทิเกรเต็ด โปรโมชัน เทคโนโลยี จำกัด
2554 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
2554 โครงการสำรวจความคิดเห็นของลูกค้าและพนักงานตามตัวชี้วัดของธนาคารออมสิน ปี 2554 ธนาคารออมสิน
2554 โครงการจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูลการวิจัยตามโครงการพัฒนาดัชนีวัดความโปร่งใสในสังคมไทย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
2554 โครงการประเมินผลกระทบการดำเนินงานของโครงการศึกษา พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเครื่องจักรในกระบวนการผลิตด้วยวิศวกรรมย้อนรอย ตั้งแต่ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๓ สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0-2697-6341
โทรสาร: 0-2697-6342
อีเมล: [email protected]
หน้าแรก   เกี่ยวกับหน่วยงาน  ข่าวและกิจกรรม  งานวิจัย  บทวิเคราะห์สถานการณ์ >
รายงานภาวะเศรษฐกิจ  ดัชนี  หอการค้าโพลล์  AEC  สถิติ   ดาวน์โหลด  อัลบั้มภาพ  ติดต่อเรา
ท่านสามารถนำเนื้อหาไปใช้แสดงดัดแปลงเผยแพร่ โดยต้องอ้างอิงที่มา
ห้ามใช้เพื่อการค้า และต้องแนบสัญญาอนุญาตชนิดเดียวกันนี้ไปกับงานที่เผยแพร่ต่฿เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น
Copyright © 2013 The Center for Economic and Business Forecasting