หน้าแรก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | อัลบั้มภาพ | ติดต่อเรา | สมาชิก
 
งานวิจัย
ปีที่เผยแพร่ ชื่อโครงการ หน่วยงานที่จัดจ้าง
2551 โครงการการประเมินผลการดำเนินงานของ อพท. ช่วงเวลา 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2549 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
2551 โครงการประเมินประสิทธิผลประสิทธิภาพการบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกการตลาดสินค้าเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
2550 การวิเคราะห์และจัดทำตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจการเกษตร ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
2550 โครงการประเมินผลการจัดงานเมืองแห่งภูมิปัญญาไทย (OTOP City) ครั้งที่5 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
2550 โครงการศึกษาโครงการศึกษาผลกระทบข้อตกลงการเปิดเสรี (FTA) ในบทการลงทุนที่มีต่อภาคอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานของโลก สำนักพัฒนาและส่งเสริม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม
2550 โครงการ GLOBAL ECONOMIC INTELLGENCE (GEI) กระทรวงการต่างประเทศ
2549 การสำรวจความพึงพอใจของตัวแทนจำหน่ายเมล์ดพันธุ์ข้าวโพดที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริษัท ซินเจนทา ซีดส์ จำกัด บริษัท ซินเจนทา ซีดส์ จำกัด
2549 โครงการที่ปรึกษาเรื่องภาวะเศรษฐกิจและร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี
2549 โครงการสำรวจวิจัยประเมินผลโครงการสถาบันการเงินชุมชน (ธนาคารหมู่บ้าน) ธนาคารออมสิน
2549 โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ และการจัดการห่วงโซ่อุปทานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล
2549 โครงการประเมินผลการจัดงานเมืองแห่งภูมิปัญญาไทย (OTOP City) ครั้งที่4 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
2549 โครงการศึกษาความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างประเทศ สำนักงานส่งเสริมการลงทุน (BOI) กระทรวงพาณิชย์
2549 โครงการที่ปรึกษาโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูล กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
2549 โครงการจัดทำระบบงานตามโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรผ่านสื่อ อิเล็กโทรนิค สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
2548 โครงการสำรวจเจาะลึกหาความคาดหวังของกลุ่มเป้าหมายต่อการให้บริการของกรมการค้าภายใน กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
2548 โครงการประเมินผลการจัดงานเมืองแห่งภูมิปัญญาไทย (OTOP City) ครั้งที่3 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
2548 โครงการศึกษาและออกแบบจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
2548 โครงการ “การสำรวจความคิดเห็นต่อการให้บริการของธนาคารออมสิน” ธนาคารออมสิน
2548 โครงการ “สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสินค้าของบริษัท RICOH” บริษัท RICOH
2547 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การวิเคราะห์โดยประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลทางเศรษฐกิจ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0-2697-6341
โทรสาร: 0-2697-6342
อีเมล: [email protected]
หน้าแรก   เกี่ยวกับหน่วยงาน  ข่าวและกิจกรรม  งานวิจัย  บทวิเคราะห์สถานการณ์ >
รายงานภาวะเศรษฐกิจ  ดัชนี  หอการค้าโพลล์  AEC  สถิติ   ดาวน์โหลด  อัลบั้มภาพ  ติดต่อเรา
ท่านสามารถนำเนื้อหาไปใช้แสดงดัดแปลงเผยแพร่ โดยต้องอ้างอิงที่มา
ห้ามใช้เพื่อการค้า และต้องแนบสัญญาอนุญาตชนิดเดียวกันนี้ไปกับงานที่เผยแพร่ต่฿เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น
Copyright © 2013 The Center for Economic and Business Forecasting